Ansættelser i folkeskolen

Ansættelser i folkeskolen

Det er kommunalbestyrelsen, der ansætter, men skolebestyrelsen skal udtale sig, når der skal ansættes undervisende personale eller ny skoleleder

Folkeskolens personale er ansat ved kommunen, og den formelle kompetence til at ansætte og afskedige skolens ledere, lærere og pædagoger ligger derfor ved kommunalbestyrelsen. Kommunalbestyrelsen kan godt uddelegere sit ansvar, så i praksis er ansættelse af lærere og pædagoger overladt til den enkelte skoles leder, og hvis der skal ansættes en skoleleder, ligger opgaven typisk hos kommunens skolechef.

Efter folkeskolelovens § 40, stk. 6 og § 44, stk.7 skal skolebestyrelsen afgive udtalelse til kommunalbestyrelsen om ansættelse af ledere, lærere og pædagoger ved skolen. I praksis er det skolelederen eller den kommunale skolechef, man afgiver udtalelse til.

Hvilke ansættelser kræver skolebestyrelsens udtalelse?

Helt præcist omfatter reglen ansættelse at ledere, lærere og pædagoger, der varetager undervisning i børnehaveklassen og på 1.-3. klassetrin. Men i forhold til ansættelser, der ikke er omfattet af reglen – det gælder for eksempel ansættelse af skolesekretær, pedel eller personalet i en eventuel skolefritidsordning og i øvrigt også uansøgt flytning af ansatte mellem skolerne i kommunen – kan skolebestyrelsen godt vælge at udtale sig alligevel. Kommunalbestyrelsen kan også have skrevet ind i styrelsesvedtægten, at skolebestyrelsen også skal udtale sig i de tilfælde.

Udtalelsen er vejledende

Udtalelsen fra skolebestyrelsen har alene vejledende karakter, men kommunalbestyrelsen må ikke foretage ansættelse af ledere, lærere og pædagoger, før de har indhentet skolebestyrelsens udtalelse. Det fremgår af folkeskolelovens § 40, stk. 6. Der er altså tale om både en ret og en pligt for skolebestyrelsen til at afgive udtalelse.

Skolebestyrelsen bestemmer selv

Lovgivningen giver ingen nærmere anvisning på, hvordan skolebestyrelsen skaffer sig det nødvendige grundlag til at kunne afgive en udtalelse. Det betragtes imidlertid som givet, at skolebestyrelsen har ret til at få alle de oplysninger, som skolebestyrelsen mener er nødvendige. Skolebestyrelsen kan således godt få alle ansøgningerne til gennemlæsning. Det kan også være, at skolebestyrelsen finder det tilstrækkeligt med en orientering fra en repræsentant i ansættelsesudvalget.

Udtalelsen besluttes på et møde

De enkelte skolebestyrelsesmedlemmer kan ikke hver for sig tegne skolebestyrelsen, hvorfor repræsentanter fra skolebestyrelsen i et eventuelt ansættelsesudvalg altså heller ikke kan afgive udtalelse på skolebestyrelsens vegne. Og da skolebestyrelsen kun udøver sin kompetence på møder, må der holdes et skolebestyrelsesmøde, for at skolebestyrelsen kan beslutte sin udtalelse.

Det kan forekomme som et voldsomt krav, at der skal et skolebestyrelsesmøde til, før skolen kan ansætte undervisende personale, men her kan man eventuelt – for at sikre en effektiv og smidig arbejdsgang – anvende andre mødeformer end det traditionelle mødeformat, herunder it-baserede løsninger.

Under alle omstændighed er det hensigtsmæssigt, at ansættelsesprocessen er planlagt i god tid og med hensyn til, at skolebestyrelsen kan mødes for at beslutte en udtalelse.

Forslag til procedure ved ansættelse af en leder på skolen

 1. Den ansættende leder informerer skolebestyrelsen, når der skal igangsættes en ansættelsesproces.
 2. Skolebestyrelsen mødes for at
  • drøfte og beskrive ønsker og krav til stillingen og den ideelle ansøger
  • vælge repræsentanter til ansættelsesudvalget
   
 3. Den ansættende leder udarbejder stillingsopslaget, som forelægges skolebestyrelsen til dennes udtalelse, hvorefter stillingen slås op.
 4. Ansættelsesudvalget udvælger kandidater og afholder samtaler. Eventuelt i to runder. Husk at indhente referencer.
 5. Skolebestyrelsen afholder møde, hvor repræsentanterne i ansættelsesudvalget redegør for
  • Antallet af ansøgere
  • Hvem der var indkaldt til samtale med nærmere information om ansøgninger og profiler
  • Hvem der var indkaldt til 2. samtale, og hvorfor de blev udvalgt.
  • Hvem ansættelsesudvalget peger på og begrundelserne for valget.
   
 6. Medlemmerne af skolebestyrelsen kan på mødet stille spørgsmål til repræsentanterne i ansættelsesudvalget, og efter en drøftelse afgiver skolebestyrelsen sin udtalelse. Udtalelsen bør adressere mindst to ansøgere, hvoraf den ene er den person, som udvalget peger på.
 7. Skolebestyrelsesformanden giver umiddelbart efter mødet den ansættende leder besked om skolebestyrelsens indstilling. Hvis skolebestyrelsens indstilling afviger fra ansættelsesudvalgets indstilling, må den ansættende leder vurdere, om der er behov for yderligere drøftelser i ansættelsesudvalget, inden lederens endelige beslutning om, hvem der skal tilbydes ansættelse.

Husk at eleverne ikke kan deltage i de dele af processen, hvor de konkrete ansøgere bliver drøftet, da det handler om personoplysninger. Men husk også at inddrage dem i den første del af processen, hvor skolebestyrelsen formulerer ønsker til stillingen og ansøgeren.

Hvis man skal ansætte en skoleleder, vil det almindeligvis være et anliggende, der har stor interesse for alle medlemmer af skolebestyrelsen. Men det vil også være uhensigtsmæssigt at lade alle skolebestyrelsens medlemmer sidde med i ansættelsesudvalget. Denne problemstilling kan man imødegå ved at gøre alle ansøgningerne tilgængelige for alle medlemmerne af skolebestyrelsen (undtagen eleverne). På den måde har de skolebestyrelsesmedlemmer, der ikke kommer med i ansættelsesudvalget, en effektiv adgang til at orientere sig om ansøgerfeltet.

Forslag til procedure ved ansættelse af en lærer eller pædagog

 1. Skolelederen udarbejder et udkast til stillingsannoncen, som drøftes i skolebestyrelsen.
 2. Skolebestyrelsen vælger repræsentanter til ansættelsesudvalget.
 3. Skolebestyrelsen afholder møde samme dag, som der har været ansættelsessamtaler. Det kan eventuelt foregå elektronisk eller som et telefonmøde. Repræsentanterne i ansættelsesudvalget redegør for
  • Antallet af ansøgere
  • Hvem der var indkaldt til samtale med nærmere information om ansøgninger og profiler
  • Hvem ansættelsesudvalget peger på og begrundelserne for valget.
  Efter drøftelse afgiver skolebestyrelsen sin udtalelse.
 4. Skolebestyrelsesformanden giver umiddelbart efter mødet den ansættende leder besked om skolebestyrelsens indstilling. Hvis skolebestyrelsens indstilling afviger fra ansættelsesudvalgets indstilling, må den ansættende leder vurdere, om der er behov for yderligere drøftelser i ansættelsesudvalget, inden lederens endelige beslutning om, hvem der skal tilbydes ansættelse.

Hvad skal skolebestyrelsen være opmærksom på

Skolebestyrelsens rolle i ansættelsesudvalget er at varetage hele skolens interesser. Her er det værd at lægge mærke til, hvem der i øvrigt er repræsenteret og især ikke repræsenteret i ansættelsesudvalget, og I må spørge jer selv, hvad det er vigtigt at lægge vægt på set fra de forskellige synsvinkler. Som skolebestyrelse er det særligt vigtigt at have øje for forældrenes og elevernes synsvinkel. Til gengæld kan I overlade det til skolens daglige ledelse at vurdere, om ansøgernes faglige kvalifikationer er på plads.

Her er der mere hjælp

Lederweb er en portal for offentlig ledelse. Her finder man blandt andet Rekrutteringsguiden, som har værktøjer til hele processen fra jobanalyse, kompetenceprofil, spørgeguide, interviewguide og interviewrapport – værktøjer, man med stor fordel kan tage med i ansættelsesudvalget. Der er også flere nyttige artikler som for eksempel Sådan gennemfører du en god ansættelsessamtale.

Fem gode spørgsmål til en ansættelsessamtale:

 1. Hvordan vil du beskrive det optimale skole-hjem-samarbejde?
 2. Hvordan sikrer du elevinddragelse?
 3. Hvordan opfatter du samarbejdet med skolebestyrelsen?
 4. Kan du give et eksempel på, at du har hjulpet medarbejdere til at arbejde mere selvstændigt?
 5. Hvordan sikrer du et godt undervisnings- og arbejdsmiljø?

Gode råd til en ansættelsessamtale:

 • Læs CV’et grundigt igennem og notér ned, hvad I gerne vil have uddybet.
 • Forbered og strukturer samtalen, så I ved, hvilke spørgsmål I vil stille, og hvem der stiller dem.
 • Det er en samtale – ikke en afhøring. I skal derfor behandle ansøgeren som en gæst, og ansøgeren skal informeres om, hvem hun skal møde, og hvad planen for samtalen.

Senest opdateret den

4. oktober 2018

af

pe

Læs også

21.04.21
Skole og Forældres landsmøde 2021
Årets landsmøde holdes fredag den 19. og lørdag den 20. november på Hotel Nyborg Strand.
02.02.21
Skolebestyrelsesseminarer 2021
Seminarerne gennemføres virtuelt lørdag den 20. marts og lørdag den 17. april